Algemene voorwaarden checkout

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
GMD Elite stuc, handelsnaam van Global Metal Design BV
versie: 2020• bij de kamer van koophandel gedeponeerd onder nummer [78652901]


1.Toepasselijkheid en definities
1.1.In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
BW: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;
Dagen: kalenderdag(en);
Derden: andere partijen dan GMD Elite Stuc;
Diensten: de in de Overeenkomst gespecificeerde diensten en adviezen van GMD Elite Stuc;
Documentatie: de door GMD Elite Stuc ter zake van de Producten en/of Diensten verstrekte(gebruikers)handleidingen en –instructies en andere documentatie;
GMD Elite Stuc: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GMD Elite Stuc B.V., statutair gevestigd te (6931 EZ) Westervoort aan het Ambacht 17 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [78652901];
Opdrachtgever: iedere natuurlijke- en of rechtspersoon die met GMD Elite Stuc onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst met GMD Elite Stuc aangaat ter zake van de levering van Producten en/of Diensten;
Overeenkomst: een overeenkomst tussen GMD Elite Stuc en Opdrachtgever op grond waarvan GMD Elite Stuc Producten en/of Diensten levert op grond van welke titel dan ook;
Product: de in de Overeenkomst gespecificeerde zaken en informatie van GMD Elite Stuc en/of van Derden die door GMD Elite Stuc aan Opdrachtgever worden geleverd; en
Schriftelijk: per brief of per e-mail.
Indien hierboven aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudvorm begrepen en vice versa.
1.2.Op alle aanbiedingen offertes en opdrachtbevestigingen van, bestellingen bij en (onderhandelingen over) Overeenkomsten met GMD Elite Stuc zijn deze Voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Voorwaarden prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.
1.3.Afspraken of regelingen die van deze Voorwaarden afwijken, gelden slechts indien deze Schriftelijk met GMD Elite Stuc zijn overeengekomen dan wel Schriftelijk door GMD Elite Stuc zijn bevestigd, en laten voor het overige deze Voorwaarden volledig in stand.
1.4.Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.
1.5.De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-) of andere voorwaarden van Opdrachtgever hoe dan ook genaamd wordt door GMD Elite Stuc uitdrukkelijk afgewezen.
1.6.GMD Elite Stuc is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Indien GMD Elite Stuc van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik maakt, gelden de gewijzigde Voorwaarden nadat de gewijzigde Voorwaarden door GMD Elite Stuc aan Opdrachtgever zijn toegezonden.

2.Aanbiedingen, specificaties en orders
2.1.Alle aanbiedingen en uitlatingen van GMD Elite Stuc
•zijn slechts gericht tot Opdrachtgever;
•mogen niet worden verspreid;
•gelden als één geheel;
•kunnen niet gedeeltelijk worden geaccepteerd;
•zijn geheel vrijblijvend; en
•kunnen altijd worden herroepen.
2.2.Indien de Overeenkomst Schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de Dag dat GMD Elite Stuc de Overeenkomst ondertekent, dan wel op de Dag dat GMD Elite Stuc de Schriftelijke opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever verzendt. In dit laatste geval heeft de Schriftelijke opdrachtbevestiging van GMD Elite Stuc te gelden als een correcte en complete weergave van de Overeenkomst die tussen GMD Elite Stuc en Opdrachtgever is gesloten.
2.3.Bij gebreke van een Schriftelijke opdrachtbevestiging van GMD Elite Stuc geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat GMD Elite Stuc met de uitvoering daarvan een begin maakt. De factuur van GMD Elite Stuc zal in dat geval beschouwd worden als de order van Opdrachtgever en als de correcte weergave van de Overeenkomst tussen GMD Elite Stuc en Opdrachtgever.
2.4.De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW, artikel 7:404 BW alsmede artikel 7:408 lid 1 en lid 2 is uitgesloten.
2.5.Als Opdrachtgever een aanbieding dan wel een offerte van GMD Elite Stuc niet aanvaardt, heeft GMD Elite Stuc de mogelijkheid om daarmee gemoeide kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. GMD Elite Stuc zal enkel van deze mogelijkheid gebruikmaken indien GMD Elite Stuc aantoonbare kosten heeft moeten maken voor het uitbrengen van de aanbieding en/of offerte. Als GMD Elite Stuc van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal GMD Elite Stuc Opdrachtgever hier bij het doen van de aanbieding/offerte van op de hoogte stellen.
2.6.Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Overeenkomst met GMD Elite Stuc geheel of gedeeltelijk te annuleren. Indien Opdrachtgever desondanks tot gehele of gedeeltelijke annulering overgaat, blijft GMD Elite Stuc gerechtigd het gehele met de Overeenkomst gemoeide bedrag bij Opdrachtgever in rekening te brengen en behoudt GMD Elite Stuc zich het recht voor om als gevolg van de annulering geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.
2.7.GMD Elite Stuc is bij het aangaan van een Overeenkomst nooit gebonden aan eerdere met Opdrachtgever overeengekomen prijzen, kortingen, marges en/of van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden.

3.Prijzen
3.1.Alle door GMD Elite Stuc aangeboden en met GMD Elite Stuc overeengekomen prijzen zijn in Euro en exclusief btw. Overige kosten (waaronder installatiekosten, reiskosten en op grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen, accijnzen en overige (invoer-)rechten) zijn niet in de prijs inbegrepen en komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt bovendien het koersrisico in het geval van betaling in vreemde valuta.
3.2.Alle door GMD Elite Stuc in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typ- en rekenfouten.
3.3.GMD Elite Stuc is gerechtigd de prijzen tijdens de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Indien de prijsstijging niet het gevolg is van een stijging van de kostprijs van de elementen op basis waarvan de prijs is bepaald én de inhoud van de Overeenkomst niet verandert, heeft Opdrachtgever in zo’n geval het recht de Overeenkomst op te zeggen binnen veertien (14) Dagen nadat GMD Elite Stuc Opdrachtgever Schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zo’n prijsstijging.

4.Betaling
4.1.GMD Elite Stuc stuurt voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur aan Opdrachtgever.
4.2.GMD Elite Stuc is gerechtigd periodiek (per vier (4) weken) te factureren.
4.3.De betalingstermijn van iedere factuur is veertien (14) Dagen na de factuurdatum. Alle betalingstermijnen zijn fataal in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Dit betekent dat Opdrachtgever bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien (14) Dagen direct –en zonder voorafgaande ingebrekestelling– in verzuim raakt.
4.4.Opdrachtgever dient de door GMD Elite Stuc gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen en/of verrekeningen te betalen en heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
4.5.Bij overschrijding van de betalingstermijn van artikel 4.3 van deze Voorwaarden vervallen eventuele aan Opdrachtgever verstrekte kortingen, is GMD Elite Stuc gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen en maakt GMD Elite Stuc aanspraak op alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die nodig zijn om de facturen te innen. De buitengerechtelijke kosten waar GMD Elite Stuc in ieder geval aanspraak op maakt worden vastgesteld op vijftien procent (15%) van de waarde van de onbetaald gebleven bedragen, met een minimum van vijftig euro (€ 50, -). Indien de daadwerkelijke door GMD Elite Stuc gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan vijftien procent (15%) van de waarde van de onbetaald gebleven bedragen, is GMD Elite Stuc gerechtigd de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6.Klachten over een factuur moeten binnen acht (8) Dagen na factuurdatum Schriftelijk bij GMD Elite Stuc worden ingediend. Na deze termijn worden klachten ten aanzien van facturen niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever zijn rechten verwerkt. Een klacht ten aanzien van een factuur doet niet af aan de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van die betreffende factuur.
4.7.GMD Elite Stuc is, buiten de in de wet geregelde mogelijkheden van verrekening, bevoegd haar vorderingen op en schulden aan Opdrachtgever te verrekenen met bedragen die Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, aan GMD Elite Stuc verschuldigd is of op enig moment verschuldigd zal worden.

5.Uitvoering van de Overeenkomst
5.1.GMD Elite Stuc zal de Diensten naar beste kunnen en vermogen conform de Overeenkomst verrichten. GMD Elite Stuc zal bij de uitvoering van het Project zoveel als mogelijk rekening houden met de wensen van Opdrachtgever.
5.2.Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door GMD Elite Stuc mogelijk te maken, dient de Opdrachtgever alle voorzieningen, gegevens en informatie die nodig/nuttig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst steeds tijdig en correct aan GMD Elite Stuc aan te leveren. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de tijdigheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan GMD Elite Stuc verstrekte gegevens en informatie.
5.3.GMD Elite Stuc is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst opdrachten aan Derden te verstrekken.

6.Levering, levertijd & meerwerk
6.1.GMD Elite Stuc spant zich ertoe in de door haar genoemde of met Opdrachtgever overeengekomen, al dan niet uiterste, (leverings)termijnen in acht te nemen, maar deze kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Bij overschrijding van een dergelijke termijn zal GMD Elite Stuc indien mogelijk de nieuwe leveringstermijn/ tijd van uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever opgeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding of op ontbinding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van GMD Elite Stuc.
6.2.Indien GMD Elite Stuc voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens en/of informatie nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaat een gecommuniceerde leveringstermijn nooit eerder in dan op de Dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van GMD Elite Stuc dan wel dat Opdrachtgever aan de bedoelde verplichting(en) jegens GMD Elite Stuc heeft voldaan of wordt de leveringstermijn conform het voorgaande verlengd.
6.3.Een Product geldt als geleverd als Opdrachtgever het Product in gebruik neemt of als de vrachtbrief of pakbon door de ontvanger wordt afgetekend.
6.4.Neemt Opdrachtgever een Product niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. GMD Elite Stuc is in dat geval gerechtigd het Product voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan. Opdrachtgever blijft de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.
6.5.Transport van de Producten verzorgd door GMD Elite Stuc geschiedt altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6.6.Indien door instructies van Opdrachtgever de hoeveelheid werkzaamheden die GMD Elite Stuc op grond van de Overeenkomst moet verrichten toeneemt, dan is er sprake van meerwerk. Indien GMD Elite Stuc van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal GMD Elite Stuc daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan Opdrachtgever en vragen om Schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering van het voorgestelde meerwerk en het daarvoor door GMD Elite Stuc gedane aanbod. Opdrachtgever zal vervolgens binnen acht (8) Dagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. Indien een reactie binnen acht (8) Dagen uitblijft, wordt het aanbod van GMD Elite Stuc geacht te zijn aanvaard.
1.Voor eventuele uitloop van de in de Overeenkomst genoemde (lever)termijnen vanwege meerwerk is enkel en alleen Opdrachtgever verantwoordelijk.

7.Vooruitbetaling & zekerheidstelling
7.1.GMD Elite Stuc is altijd bevoegd om een vooruitbetaling te verlangen van Opdrachtgever, dan wel elke vorm van zekerheid waaronder, maar niet beperkt tot, pandrechten en bankgaranties. Indien GMD Elite Stuc zekerheid verlangt in de vorm van een (stil) pandrecht, verplicht Opdrachtgever zich ertoe een akte tot vestiging van het pandrecht te ondertekenen.
7.2.Indien GMD Elite Stuc de door haar verlangde betalingen of zekerheid niet krijgt, is GMD Elite Stuc bevoegd haar verplichtingen op te schorten en, indien Opdrachtgever ook na sommatie daaraan niet voldoet, de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een Schriftelijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

8.Aansprakelijkheid
8.1.GMD Elite Stuc is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever dan wel Derden geleden schade, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van GMD Elite Stuc.
8.2.GMD Elite Stuc is bovendien niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of bij de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever door GMD Elite Stuc ingeschakelde personen. Deze uitsluiting omvat tevens schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de ingeschakelde persoon].
8.3.Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is GMD Elite Stuc in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, vertragingsschade, winst- dan wel omzetderving.
8.4.In elk geval is iedere aansprakelijkheid van GMD Elite Stuc beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de door GMD Elite Stuc gesloten aansprakelijkheidsverzekeringpolissen. Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar van GMD Elite Stuc niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van GMD Elite Stuc beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
8.5.Opdrachtgever is gehouden GMD Elite Stuc te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van Derden die direct of indirect verband houden met (het gebruik van) de Producten en Opdrachtgever zal GMD Elite Stuc alle schade vergoeden die GMD Elite Stuc lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.


9.Veiligheidsbladen (MSDS Sheets)
Opdrachtgever dient bij het gebruik van de GMD Metal Coating te handelen naar de instructies en gegevens op onze veiligheidsbladen en voorschriften.

10.Overmacht
10.1.Indien GMD Elite Stuc door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, wordt de termijn waarbinnen GMD Elite Stuchaar verplichtingen dient na te komen verlengd. Tevens heeft GMD Elite Stuc in het geval van overmacht het recht om zonder rechterlijke tussenkomst en naar eigen keuze de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Indien GMD Elite Stuc van deze bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik maakt, zal GMD Elite Stuc Opdrachtgever hierover informeren, maar is GMD Elite Stuc niet tot het voldoen van schadevergoeding verplicht.
10.2. Indien GMD Elite Stuc vóór het beroep op opschorting of ontbinding (wegens overmacht) haar verplichtingen deels is nagekomen, is GMD Elite Stuc gerechtigd pro rata te factureren en dient Opdrachtgever deze facturen conform het bepaalde in artikel 4 te voldoen.
10.3.Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:
i)storingen van internet en/of telecommunicatiefaciliteiten,
ii)staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij GMD Elite Stuc hetzij bij Derden waarvan GMD Elite Stuc bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is,
iii)transportstoringen, reisbeperkingen en andere buiten de macht van GMD Elite Stuc liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, natuur- en kernrampen, nationale noodtoestand, terreur(daden) en de gevolgen daarvan, blokkade, oproer, economische ontwrichting, epidemieën, pandemieën, gezondheidsrisico’s en de gevolgen daarvan,
iv)vertraging of een tekortkoming van een Derde waarvan GMD Elite Stuc bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, en
v)overheidsmaatregelen.

11.Intellectuele eigendom
11.1.Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, Diensten, Documentatie en de (inhoud van de) website(s) van GMD Elite Stuc berusten uitsluitend bij GMD Elite Stuc en/of Derden. Opdrachtgever erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop. Indien GMD Elite Stuc in opdracht van Opdrachtgever enig(e) Product(en), Diensten en/of Documentatie ontwikkelt, komen de intellectuele eigendomsrechten daarvan toe aan GMD Elite Stuc.
11.2.Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en (in zowel contractuele als goederenrechtelijke zin) niet-overdraagbaar herroepelijk gebruiksrecht op voornoemde intellectuele eigendomsrechten, louter voor de doeleinden die voortvloeien uit de Overeenkomst en onder voorwaarde van volledige nakoming door Opdrachtgever van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden. Dit gebruiksrecht kan en mag door Opdrachtgever niet in (sub-)licentie gegeven worden (aan derden), tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
11.3.De door GMD Elite Stuc geleverde Producten en Diensten mogen niet zonder voorafgaande toestemming van GMD Elite Stuc door Opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van enige derden worden gebracht, anders dan voor zover is toegestaan op grond van het in de Overeenkomst beoogde gebruik.
11.4.GMD Elite Stuc is gerechtigd de Producten en Diensten te voorzien van namen, (beeld)merken, coderingen en/of andersoortige uitlatingen, teneinde de herkomst van de Producten en Diensten te kunnen herleiden.
11.5.GMD Elite Stuc vrijwaart Opdrachtgever van aanspraken op de door GMD Elite Stuc geleverde en/of verstrekte Producten en Diensten met betrekking tot aanspraken op grond van inbreuk(en) op intellectuele eigendomsrechten die in Nederland geldig zijn, mits Opdrachtgever (a) GMD Elite Stuc onmiddellijk in kennis zal stellen van het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van een schikking, geheel overlaat aan GMD Elite Stuc. Opdrachtgever zal daartoe volledige medewerking verlenen aan de nodige formaliteiten, en, indien nodig, toestaan dat GMD Elite Stuc in naam van Opdrachtgever verweer voert tegen deze rechtsvorderingen. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever in de Producten of Diensten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, alsmede bij schending van deze Voorwaarden door Opdrachtgever.
11.6.Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de Producten of Diensten van GMD Elite Stuc inbreuk maken op een aan een derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht, of indien naar het oordeel van GMD Elite Stuc een gerede kans bestaat dat een inbreuk zich voordoet, zal GMD Elite Stuc zo mogelijk zorg dragen dat Opdrachtgever de geleverde of verstrekte Producten of Diensten kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreuk makende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht voor Opdrachtgever. Indien GMD Elite Stuc naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde kan blijven gebruiken, zal GMD Elite Stuc het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. GMD Elite Stuc zal de keuze daartoe niet maken dan na overleg met Opdrachtgever. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van GMD Elite Stuc wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een derde is uitgesloten.

12.Geheimhouding
12.1.Opdrachtgever en zijn (ingeleende) personeel, evenals door hem ingeschakelde bedrijven en hun (ingeleend) personeel, zijn gehouden alle informatie waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het vertrouwelijke informatie betreft, geheim te houden en uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
12.2.Alle als in dit artikel bedoelde informatie zal door Opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd, tenzij na verkregen Schriftelijke toestemming van GMD Elite Stuc.
12.3.Indien Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst technische gegevens en/of Documentatie aan Derden kenbaar dient te maken, verplicht hij - nadat hij daarvoor Schriftelijk toestemming van GMD Elite Stuc heeft verkregen – zich deze Derde(n) eenzelfde geheimhoudingsplicht als in dit artikel bedoeld op te leggen.
12.4.Indien Opdrachtgever één of meer bepalingen uit dit artikel overtreedt verbeurt hij per overtreding, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, een doordirect opeisbare boete van EUR 10.000,-, onverminderd het recht van GMD Elite Stuc om volledige schadevergoeding te vorderen.

13.Overdracht van rechten en verplichtingen
13.1.Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van GMD Elite Stuc is het Opdrachtgever niet toegestaan één of meer rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan Derden.
13.2.Opdrachtgever zal de uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan Derden uitbesteden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van GMD Elite Stuc.
13.3.Onder alle omstandigheden blijft Opdrachtgever aansprakelijk voor de tussen GMD Elite Stuc en Opdrachtgever tot stand gekomen Overeenkomst.
13.4.GMD Elite Stuc heeft het recht de rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst over te dragen aan een Derden. Opdrachtgever geeft bij voorbaat zijn toestemming voor een dergelijke (contracts-)overname.

14.Opschorting en ontbinding
14.1.GMD Elite Stuc heeft, indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, of indien GMD Elite Stuc redelijkerwijs mag verwachten dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens GMD Elite Stuc, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen op te schorten door middel van een Schriftelijke kennisgeving, zonder dat GMD Elite Stuc tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd de verder aan GMD Elite Stuc toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering die GMD Elite Stuc op Opdrachtgever heeft onmiddellijk en geheel opeisbaar.
14.2.In het geval waarin:
-Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
-Opdrachtgever wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen,
-Opdrachtgever zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen,
-Opdrachtgever tot boedelafstand overgaat,
-beslag op een (gedeelte van) het vermogen van Opdrachtgever wordt gelegd;
-Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
-Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
-Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of al bestaande vennootschap,
-Opdrachtgever overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
-Opdrachtgever komt te overlijden; of
-Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een op grond van de Overeenkomst of deze Voorwaarden op hem rustende verplichting,
is GMD Elite Stuc gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving, één of ander onverminderd de overige rechten van GMD Elite Stuc.

15.Eigendomsvoorbehoud
15.1.De eigendom van de Producten gaat pas over op Opdrachtgever, zodra Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen op grond van de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst of enige andere Overeenkomst heeft voldaan.
15.2.Zolang GMD Elite Stuc eigenaar is van de Producten mag Opdrachtgever deze Producten niet (door)verkopen, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren anders dan in de normale bedrijfsvoering.
15.3.Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn (betalings-)verplichtingen heeft voldaan, heeft GMD Elite Stuc direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de Producten terug te nemen.
15.4.Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van GMD Elite Stuc te bewaren.
15.5.Voor zover het eigendomsvoorbehoud op de door GMD Elite Stuc geleverde Producten door zaakvorming, natrekking of anderszins teniet gaat, behoudt GMD Elite Stuc het recht dat ten gunste van GMD Elite Stuc een bezitloos pandrecht wordt gevestigd op de nieuw gevormde zaak. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van GMD Elite Stuc alle medewerking te verlenen aan het vestigen van zo’n bezitloos pandrecht.

16.Verwerking van persoonsgegevens
1.GMD Elite Stuc verwerkt persoonsgegevens van (medewerkers van) Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst en voor het voeren van haar administratie.
2.GMD Elite Stuc zal deze persoonsgegevens van (medewerkers van) Opdrachtgever verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. GMD Elite Stuc zal in dat kader onder meer passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. GMD Elite Stuc kan voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maken van (opslag)diensten van Derden. Opdrachtgever gaat daar bij voorbaat mee akkoord. Voor zover GMD Elite Stuc persoonsgegevens laat verwerken door (een) Derde(n), zal GMD Elite Stuc met de betreffende Derde een toereikende verwerkersovereenkomst sluiten.
3.Indien GMD Elite Stuc bij de uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens van Derden verwerkt (bijvoorbeeld klanten van de Opdrachtgever), komen partijen overeen dat Opdrachtgever in dat kader als verwerkingsverantwoordelijke moet worden aangemerkt en GMD Elite Stuc als verwerker. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, zullen partijen daartoe een verwerkersovereenkomst sluiten. Opdrachtgever staat er jegens GMD Elite Stuc voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvindt, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart GMD Elite Stuc tegen elke rechtsvordering van (een) Derde(n), uit welke hoofde dan ook, in verband met deze verwerkingen van persoonsgegevens.

17.Overig
17.1.Op iedere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en GMD Elite Stuc en deze Voorwaarden (met inbegrip van dit artikel 17.1) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2.Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een tussen Opdrachtgever en GMD Elite Stuc gesloten Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
***(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2022 - 2024 gmdelite | sitemap | rss